Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

mandag den 2. juni 2014

Informationsmøder - viden er magt


På onsdag d. 4. juni kl. 19.00 kan du høre om  dine rettigheder i sagsbehandlingen af din sag , hvis du kommer i Kontrolgruppens søgelys.

Holbæk Kommunes kontrolgruppe har længe haft svært ved at overholde reglerne, når de jagter borgere, de tror modtager hjælp og støtte uberettiget.
Selvfølgelig skal borgere ikke have ydelser de ikke har ret til, men borgerne skal fortsat behandles ordentligt og kontrolgruppen skal også bruge de regler, som skal sikre borgerens retssikkerhed i hele sagsforløbet.
Ankestyrelsen måtte sidste år – på grund af flere kommuners besvær med at forstå reglerne og den lovlige praksis på området – udgive et helt TEMAHÆFTE, som giver gode anvisninger på hvad kommunen må og ikke må i disse sager. Kom og hør hvad det betyder!
HovsaHolbæk har på biblioteket afholdt et meget givende og yderst sagligt møde om dine rettigheder i mødet med Holbæk Kommune. Her blev grundigt gennemgået lovgrundlag og retningslinier for god forvaltningsskik som ALLE burde kende til, som har sager/berøring med kommunen.
Du kan se hele den grundige gennemgang her, hvis du gik glip af mødet – en guldgrube af nyttig information.

fredag den 23. maj 2014

"Læge"- konsulenter ?

Jeg er normalt ikke spor enige med DF, men lige omkring lægekonsulenter kunne vi vel undtagelsesvis mødes. At lægekonsulenter tilsyneladende er kommunernes værktøj til at negligere og underkende højt uddannede specialisters udtalelser, for dermed at spare penge/undlade at opfylde deres forpligtigelser, har vist sig at være en udbredt praksis.
Her et citat fra artikel i Ekstra Bladet:
Drop Lægekonsulenterne!
Det skal være slut med, at kommunerne benytter sig af lægekonsulenter.
Så klar er udmeldingen fra Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted.Han har de seneste dage kunnet følge med i Ekstra Bladet, hvor syge borgere er stået frem og har fortalt, hvordan lægekonsulenter i Randers og Norddjurs Kommuner overtrumfer de vurderinger, som speciallæger er kommet med.- Hvis en kommune sender en syg borger, der har søgt flexjob eller førtidspension, til landets førende speciallæger, så kan jeg ved gud ikke se, hvorfor der skal en lægekonsulent ind over bagefter. Så må man tage speciallægens ord for gode vare, siger Bent Bøgsted.

Her et lille lokalt eksempel:
Udtalelse fra Specialeansvarlig overlæge, speciallæge i rheumatologi og intern medicin:
mand som har haft tungt fysisk arbejde igennem årene. Slidgigt i familien.
Han har udviklet degenerativ rygsygdom med spondylose fra nakke og ned til lænden.
Han har udviklet arthrose i skuldre, specielt højre skulder og har udtalt arthrose i venstre knæ og begyndende arthrose i hofterne.
Når det kommer til rygsymptomerne, så er behandlingen træning. Det vil dog ikke ændre funktionsevnen på sigt når det gælder arbejde:. Hans største problem er hans svære slidgigt i venstre knæ, kan dog stadig stå på benet, så der er pt. ikke indikation for protesekirugi.
Sammenfatningsvis så er hans funktionsevne varigt nedsat i ethvert fysisk belastende erhverv.
Det gælder både rygbelastende, skulder og arm belastende og så erhverv hvor han skal gå og stå meget.


Kommunens (tvivlsomt kompetente men formentlig højtbetalte) lægekonsulent konkluderer så følgende:

fredag den 28. marts 2014

Spare forslag

Holbæk Kommune har barslet med et fantastisk initiativ: "Holbæk i fællesskab" hvor borgerne skal få en fornemmelse af at de inddrages i formningen af byens fremtid gennem "omstillingsgrupper". Det lyder jo umiddelbart rigtig demokratisk og som et positivt tiltag der kun kan bevirke en forbedring af borgernes vilkår.
At hovedformålet med denne medindflydelses-illusion kunne være at gennemføre yderligere besparelser og forringelse af de svagere borgeres retssikkerhed, går man let og elegant udenom.
Der efterlyses konstruktive input og idéer på forskellige områder og den del kan vel egentlig kun ses som en teoretisk fornuftig ting, hvis ikke man kun napper de foreslag der er besparelser og forringelser, men også de der forbedrer borgernes vilkår - hvad man jo - undskyld forudindtagetheden - kunne have en vis forventning om var hensigten.
Jeg håber selvfølgelig inderligt at de gode initiativer bliver hørt og ført ud i livet.
Vi er mange der ser frem til hvilke konkrete tiltag der kommer ud af initiativet - og imødeser når Holbæk Kommune melder ud med en evaluering.

Her kan jeg så bidrage med min efterhånden omfattende erfaring på aktiverings-området.
Det er jo sådan at vi mennesker i et vist omfang har vores holdninger fra selv-oplevede erfaringer - hvor skulle de ellers komme fra? Hvis en udtalelse således skal tages alvorligt bør den kunne underbygges af en form for statistisk grundlag for ikke blot at være en mening.
Her er det så et jeg mener at kunne bidrage med noget positivt som ihvertfald kunne spare en del penge på kommunens sparsomme budget, der så eventuelt kunne bruges som et beskedent bidrag til at få bygget den nye arena så det ikke kun er de svagest stillede der skal betale for den.

Mit erfaringsgrundlag må efterhånden være mere end 100 jobsamtaler, dels på egen krop og dels som bisidder i diverse sammenhænge. Det er således ikke noget jeg finder på, men et statistisk velbegrundet foreslag.
Da jobsamtaler for 90% vedkommende er bygget over den samme skabelon, har det samme meningsløse indhold uden nogen form for konkrete foreslag til forbedring af den arbejdsløses situation og tilsyneladende aldrig nogensinde har indeholdt et reelt jobforeslag, må denne funktion uden videre sagtens kunne varetages af et medlem af B & O familien (af sparehensyn måske endda Phillips).
Jeg vil ikke på nogen måde sige at jobkonsulenter ikke gør deres bedste og flere har bestemt gode intensioner, uagtet man ikke kan andet end at undre sig over om de selv tror på det L... de lukker ud, - så er det ofte venlige mennesker, som jo også skal leve og det har jeg fuld forståelse for - men jeg har af og til hørt et lille ord i den sammenhæng "omstillingsparat", så der må da også være plads til det i det nye "Holbæk i fællesskab"
Mit foreslag går på at man for den overvejende del af de lediges vedkommende, erstatter jobsamtalen med en båndoptagelse, således at jobkonsulenternes job bliver mere tilfredsstillende da de så kan koncentrere sig om de "borgere" de VIRKELIG kan tilbyde en konkret hjælp.

onsdag den 5. marts 2014

At udnytte en overgang!


Som helhed betragtet er overgange et meget undervurderet fænomen. Vi fokuserer på før eller efter en overgang, men selve overgangens funktion er at bære videre, at befordre et skift. Overgangen er ofte behæftet med forestillinger om ubehag, uvished og sågar en forværring, hvilket i mange tilfælde jo forhaler en ellers naturlig fremgang. Samtidig bevirker de forestillinger både en mulig devaluering eller en forherligelse af det som har været. At en overgang kan opleves som en form for vacum hvor man befinder sig frit svævende imellem to modsatrettede poler uden faste holdepunkter er i vores kultur ofte traditionelt behæftet med følelsen af uvished og ubehag. Den mere berigende opfattelse af at befinde sig i en form for frihedszone, hvor det netop er her der er mulighed for ved egen indsats at påvirke den skæbne der ellers kan virke fastlagt og uafvendelig, tilstræber man at tabubelægge som dovenskab eller uvillighed.

Tilsyneladende er det også en usikkerhed der stimuleres af samfundet både politisk og økonomisk. Det kan for en uindviet virke som om at det pres der idag lægges på de stakkels (specielt unge) mennesker for hele tiden at være aktive og have en fastlagt kurs, har en åbenbart tilsigtet undertrykkende virkning, der søger at eliminere overgangens funktion som mulighed for egen indflydelse på skæbne og livskvalitet.
Politisk mener man tilsyneladende at der på bedste totalitære vis skal slås hårdt ned på den form for "forlystelse". Et eksempel kan være holdningen til den uundgåelige arbejdsløshed, hvor man med alle midler søger at bekæmpe den lediges velbefindende i overgangsperioden.
Historisk set har der altid været arbejdsløshed i et eller andet omfang og det vil der formentlig blive ved med at være, ikke mindst fordi det tilsyneladende ville være økonomisk uhensigtsmæssigt hvis alle var i arbejde.
Ikke desto mindre bliver der ikke brugt så meget som én lille bitte ressource på at udnytte overgangs-perioden positivt og naturligt. Alle sejl bliver sat med en årlig udgift på 11 milliarder til aktivering af de formastlige arbejdsløse - et beløb der betragtes som en udgift uden nogen mulighed for at få blot en mindre del af beløbet retur, fordi den ledige eller sygdomsramte ikke under nogen omstændigheder skal få den tanke at en (uundgåelig) ledighedsperiode/overgang skulle kunne udnyttes positivt og være befordrende for den enkeltes livskvalitet og udvikling.
Kunne det tænkes at vi her i det 21´nde århundrede kunne revurdere holdningerne til menneskelige værdier i relation til arbejdsduelighed/evner og få et mere tidssvarende syn på den del af tilværelsen (som jo bestemt ikke er HELE tilværelsen) - måske vi endda kunne blive et foregangsland, da vores fremtidige situation formentlig vil være at der i Danmark bliver minimalt brug for manuelt arbejde og der således altid vil være en større gruppe der marginaliseres og i praksis kunne udnyttes langt bedre til gavn for os alle.
Psykologisk set er vi mennesker mest handlekraftige, hvis vi befinder os godt, er engagerede, har overskud og tro på fremtiden. Af besynderlige grunde har man ikke noget ønske om at ledige og sygdomsramte må blot nærme sig en sådan tilstand af velbefindende, det kunne jo give en øget mulighed for at tage hånd om sin egen situation. - Jfr. mit lille indlæg om "ledighedsglæde"!

torsdag den 6. februar 2014

Ministerens nye klæder – et moderne eventyr frit efter H.C.Andersen


I den store stad hvor hun boede, gik det meget fornøjeligt til, hver dag kom der mange fremmede, en dag kom der to bedragere; de gav sig ud for at være eksterne jobkonsulenter og sagde, at de forstod at skaffe det dejligste arbejde, man kunne tænke sig, ikke alene arbejdstiden og lønnen var usædvanlig god, der var også aktivering, og statistikken havde den forunderlige egenskab at den blev uforståelig for ethvert menneske, som ikke duede i sit embede, eller også var utilladelig dum.
”Det var jo et dejligt tilbud,” tænkte ministeren; ved at ansætte dem, kunne jeg komme efter, hvilke mænd i kommunen der ikke dur i det embede de har, jeg kan kende de kloge fra de dumme! Ja de konsulenter må jeg straks ansætte!” og hun gav de to bedragere mange penge på hånden, for at de skulle begynde på deres arbejde.
De åbnede også nogle jobcentre, lod som om de fungerede, men de havde ikke det mindste job at tilbyde. Rask væk forlangte de flere bevillinger, og pengene brugte de til at ansætte nogle flere konsulenter som kunne arbejde med at skaffe job som ikke var der, og det til langt ud på natten, til overtidsbetaling.
”Nu gad jeg godt vide, hvor vidt de er med at skaffe arbejde!” tænkte ministeren, men hun var ordentlig lidt underlig ved hjertet ved at tænke på, at den som var dum, eller slet ikke passede til sit embede, ikke kunne se det, nu troede hun nok, at han ikke behøvede at være bange for sig selv, men hun ville dog sende nogen først for at se, hvorledes det stod sig. Alle mennesker i hele byen vidste, hvilken forunderlig kraft de nye beskæftigelsestilbud havde, og alle var begærlige efter at se, hvor dårlig eller dum hans nabo var.
Jeg vil sende min gamle ærlige departementschef hen til konsulenterne!” tænkte ministeren, ”han kan bedst se, hvorledes statistikken tager sig ud, og ingen passer sit embede bedre end han!”

søndag den 2. februar 2014

Nyt logo til Holbæk kommune


I forbindelse med bistandsdeformen, jobdeformen og fadæsen gensidig forsørgelsespligt, burde man finde et logo som visuelt og indholdsmæssigt svarer til den hjælp borgere reelt kan få.
Jeg har modtaget et foreslag som helt præcist udtrykker hvorledes hovedparten af de berørte "borgere" opfatter kommunernes ageren, vel nok så udtryksfuldt som det kan være uden at gå nogen for nær..
Motivet er ikke nyt, men mon ikke det kan piftes lidt op af en af de kreative kommunalt ansatte genier.
Hvis det drejer sig om at håndhæve umenneskelige, meningsløse og dybt fornuftstridige beslutninger er kreativiteten så absolut til topkarakter i det firma, så mon ikke det skulle være en smal sag at finde én der kan sætte et par streger så det ser lidt fiksere ud.

søndag den 12. januar 2014

Så er det da derfor!

Pludselig giver det mening at de arbejdsløse skal piskes rundt i menings og hjerneløsløs aktivering: Nu ved vi da i det mindste hvem der går ind for det - og hvorfor.
Hvad der jo nok ikke er nogen hemmelighed for mine skarpsindige læsere, så er det ikke alle som er lige begejstret for deres job og det ville vel egentlig også være lidt mærkelig. De fleste af os har da haft dage på jobbet, hvor vi godt kunne tænke os at foretage os noget ganske andet, men derfra og så til at kaste op over sin hverdag, der er alligevel et stykke.
Arbejdsglæde er da noget ganske fundamentalt i livet - at kunne glæde sig over at gøre en kvalitativ indsats med det man nu engang kan byde ind med - og ikke mindst at blive værdsat for det, om ikke andet med et rimeligt beløb - burde være en menneskeret, stolthed ved at udføre sit håndværk osv.
Søgning på "arbejdsglæde" giver 230.000 hits, med et væld af højt betalte kurser for at lære dig kunsten, at glæde sig over sit virke - og dermed sin dagligdag.
Sådan er så den del af virkeligheden tilsyneladende ikke helt.
Så kan jeg til min store fornøjelse konstatere at jeg her til morgen har fået en åbenbaring af de lidt større, idet jeg tilsyneladende på magisk vis har opdaget et helt nyt begreb. Jeg prøvede straks at Google det - ganske rigtigt det eksisterede ikke. Heller ikke i samfundsdebatten har man hørt det - og når nu jeg har fået tid til at tænke nærmere over det, foruroliger det mig faktisk lidt. Jeg tænker over om verden er moden til at blive præsenteret for det, om ikke alle de stakkels mennesker der bliver berørt af det, blot bliver mere ulykkelige.
Nogle gange må man her i livet handle uanset konsekvenser, vel vidende at det også kommer til at gøre ondt - så min beslutning er endelig - I får det sgu!
En opfordring til alle kommunerne om at udbyde kurser i denne disciplin, - det ville da give lidt mening istedet for de allerede etablerede tåbeligheder - for statistisk set ( I er jo bare SÅ glade for statistik) må der da vist her være et voldsomt stort, udækket behov!